Kancelaria Radców Prawnych – Gawron, Gościński Sp. p. - Logo

Polityka prywatności

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Gawron, Gościński sp. p. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Ostrowska 40 B, 71-757 Szczecin, Polska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 656042, NIP: 8522627274, REGON: 366187727, dane kontaktowe: Antoni Gawron, tel. +48 513 161 140, adres e-mail: gawron@radcowie.eu, Filip Gościński, tel. +48 512 106 708, adres e-mail: goscinski@radcowie.eu (dalej “Administrator” “Kancelaria”)
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych  lub o udzielenie porady prawnej; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na prowadzeniu sprawozdawczości finansowo – księgowej; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 4. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Państwa istotny wpływ.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi oraz podwykonawcy Kancelarii w celu i zakresie niezbędnym do realizacji poleceń Kancelarii na podstawie umów, w szczególności:
  – współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
  – nabywcy wierzytelności kancelarii,
  – podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe),
  – podmioty świadczące na rzecz Kancelarii: usługi – płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie, informatyczne oraz nowych technologii.
 6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1) celem wykonania umowy/umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
  2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
  3) celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w punkcie 1), obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w punktach 2) i 3), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.
 7. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. ( ust. 2 lit. a) RODO, wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.